bastida

Revista Bastida

Publicació de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià

bastida@fedinespv.org

Consell de redacció:  Zequi Castellano i Moreno, Andreu Ginés i Sànchez, Eloina Hernández Doria, Manel Pastor i Madalena, Clara Pérez Herrero, Teresa Rodríguez.

Maquetació i disseny:  Concierto Gráfico

Dipòsit legal: V-1380-2019
ISSN: 2659-7691

____

Número 0
Primavera 2019

Continguts:
Treballs guanyadors de la primera edició dels Premis d’Investigació Jove 2018.

X