Transparència

Transparència

D’acord amb l’article 3 de la Llei valenciana 2/2015, de 2 d’abril, la Federació d’Instituts d’Estudis del PV (FedinesPV) ha de complir amb les obligacions de transparència, que impliquen la publicació de la informació pròpia de caràcter econòmic, jurídic i relativa als càrrecs, així com la obligació de garantir el dret a la informació de la ciutadania. Tanmateix, per a la FedinesPV, la transparència no només és un requisit legal, sinó que també és un dels valors més importants per al model associatiu i per a la societat que volem. El compromís de la FedinesPV amb la transparència és absolut i, per això, us facilitem a continuació la documentació relativa a la nostra entitat.

Informació institucional
Marc legal
Estatuts (pdf)
Organigrama
Memòria Conveni CECE 2019
Complement Memòria Conveni CECE 2019

Informació econòmica
Subvencions i ajudes
Conveni amb la Universitat de València
Conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 2019
Comptes anuals

Informació sobre el personal
Retribucions

Projectes i activitats
Memòria del projecte Arrelant el Territori a la Foia de Bunyol-Xiva 2019

X