Avís legal

El present avís legal regula l’ús del lloc web https://www.fedinespv.org/ (d’ara en avant, el «Lloc web») de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ, número de NIF G97109359 i domicili en Carrer Pare Guillem núm. 2, 46970, d’Alaquàs, l’Horta Sud, i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, secció 2a, núm. 159.
Telèfon: +34 722345740
Correu electrònic: federacioidecos@gmail.com

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni, fins i tot, citant les fonts, excepte consentiment per escrit de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ.

ENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposen establir enllaços entre la seua pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:
No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ.
No es crearan «marcs» («frames») amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen amb la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.
No es declararà ni es donarà a entendre que la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferits o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Enllaç.
La pàgina Web en la qual s’establisca l’Enllaç només podrà contindre l’estríctament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.
La pàgina Web en la qual s’establisca l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris al respecte entre les persones i els drets humans i, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol altres drets de tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seua exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
• La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seua qualitat o interoperabilitat.
• La finalitat per a la qual la pàgina web servisca als objectius de l’USUARI.
• La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguen titularitat d’altres persones o entitats.
• L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguera causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
• L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dits tercers poguera realitzar.
• L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferits i la utilització posterior que d’ells faça l’USUARI. La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
• Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguen el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
• Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En cas que existisquen fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tindre’s en compte que els missatges reflectisquen únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS I DURACIÓ

La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es presten a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguen representats o localitzats en el seu portal. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En el cas que en https://www.fedinespv.org/ s’inclogueren enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests enllaços i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

MENORS D’EDAT

https://www.fedinespv.org/ dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seues dades personals. Informem que si es dona tal circumstància, la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

CLÀUSULA DE LEGITIMACIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC

En compliment del que es preveu pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (Reglament Europeu de Protecció de Dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que la seua adreça de correu electrònic forma part de la base de dades de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ, proveïda de NIF G97109359 i domicili en Carrer Pare Guillem núm. 2, 46970, d’Alaquàs, l’Horta Sud.

La seua adreça de correu electrònic s’utilitza amb la finalitat d’atendre els federats de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ i la base jurídica per a tal utilització és el consentiment atorgat per vosté per a l’ús de les seues dades amb aquesta finalitat. Vosté té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

D’acord amb l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades, l’informem que vosté té dret a exercir en relació a les seues dades personals els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, així com a oposar-se a aquest tractament o a l’ús de les seues dades per a l’elaboració de decisions individuals automatitzades inclosa l’elaboració de perfils, contactant amb la següent adreça de correu electrònic: federacioidecos@gmail.com. Igualment l’informem que vosté té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en cas que considere que s’ha vulnerat algun dret en relació a la protecció de les seues dades personals.

X