bastida

Revista Bastida

Publicació de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià

bastida@fedinespv.org

Consell de redacció:  Zequi Castellano i Moreno, Bàrbara Gascó Comeche, Andreu Ginés i Sànchez, Manel Pastor i Madalena, Clara Pérez Herrero, Teresa Rodríguez.

Maquetació i disseny:  Manolo Sánchez i Eugenio Simó

Dipòsit legal: V-1380-2019
ISSN: 2659-7691

X