Política de privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tot respectant el que s’estableix en la legislació vigent, la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ (d’ara en avant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollits en la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ és: la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ, proveïda de NIF: G97109359. Les seues dades de contacte són els següents:
Adreça: Carrer Pare Guillem núm. 2, 46970, d’Alaquás, l’Horta Sud. Telèfon de contacte: 722345740. E-mail de contacte: federacioidecos@gmail.com.

Registre de Dades de Caràcter Personal
Les dades personals recaptades per la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ mitjançant els formularis estesos en les seues pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament.

Principis aplicables al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeta la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garantisca la seua seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten en la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.
L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.
En les ocasions en les quals l’Usuari dega o puga facilitar les seues dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells siga obligatòria pel fet que els mateixos siguen imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: cinc anys, o fins que l’Usuari sol·licite la seua supressió.
En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no siga possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l’Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:
Gestoria laboral i fiscal, empreses del grup, organismes públics, amb la qual tenen signat contracte de confidencialitat.
En cas que el Responsable del tractament tinga la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat
Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de manera lícita per la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagen autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals
La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garantisca la seguretat de les dades de caràcter personal i s’evite la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
No obstant això, pel fet que FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedisquen de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocórrega una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que comporte un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faça accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals
L’Usuari té sobre la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ i podrà, per tant, exercir-los enfront del Responsable del tractament, els següents drets reconeguts en el RGPD:
Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtindre confirmació de si la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ haja realitzat o realitze, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incompletes.
Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a obtindre la supressió de les seues dades personals quan aquestes ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compte amb una altra base legal; l’Usuari s’opose al tractament i no existisca un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagen sigut tractades de manera il·lícita; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagen sigut obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aqueixes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’Usuari té dret a obtindre la limitació del tractament quan impugne l’exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari el necessite per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’haja oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aqueix altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ.
Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, llevat que la legislació vigent establisca el contrari.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència «RGPD-WWW.FEDINESPV.ORG» tot especificant:
• Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat.
• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
• Domicili a efecte de notificacions.
• Data i signatura del sol·licitant.
• Tot document que acredite la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic: Adreça postal: Carrer Pare Guillem núm. 2, 46970, d’Alaquás, l’Horta Sud. Correu electrònic: federacioidecos@gmail.com.

Enllaços a llocs web de tercers
El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ, i que per tant no són operats per la FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control
En cas que l’Usuari considere que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seues dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas de l’estat espanyol, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari haja llegit i estiga conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepte el tractament de les seues dades personals perquè el Responsable del tractament puga procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies d’aquest.
La FEDERACIÓ D’INSTITUTS D’ESTUDIS COMARCALS DEL PAÍS VALENCIÀ es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat i de Cookies, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i de Cookies seran notificats de manera explícita a l’Usuari.
Aquesta Política de Privacitat i de Cookies va ser actualitzada a l’abril de 2021 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

X